۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
دروس رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

کد درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

دروس پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

الف)دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی :

01

اندیشه اسلامی (2)

 

2

34

-

34

--

02

انقلاب اسلامی

 

2

34

-

34

--

03

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

2

34

-

34

--

04

آشنایی با منابع اسلامی (متون اسلامی )

 

3

51

-

51

--

05

تربیت بدنی(2)

 

1

-

34

34

--

06

جمعیت و تنظیم خانواده

 

2

34

-

34

--

جمع

13

 

 

 

 

ب) جدول دروس پایه و اصلی ( Core ) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی:

01

بیو فیزیک

 

2

34

-

34

---

02

بیو شیمی

 

2

34

-

34

----

03

آمار حیاتی

 

2

17

34

51

----

04

اصول اپیدمیولوژی

 

2

34

-

34

---

05

اکولوژی انسانی

 

1

17

-

17

---

06

توا نبخشی

 

2

34

-

34

---

جمع

11

 

 

 

 

ج) دروس اختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی:

07

برنامه هادی ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 

2

34

-

34

--

08

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری با ان

 

2

34

-

34

-

09

برنامه ملی مبارزه بابیماریهاغیرواگیرواپیدمیوژی آنها

 

2

34

-

34

-

10

بهداشت محیط 1 (آب)

 

1

17

-

17

-

11

بهداشت محیط 2 ( فاضلاب و زباله )

 

1

17

 

17

-

12

بهداشت محیط 3 (موادغذایی،مسکن،هوا و پرتوها)

 

1

17

-

17

-

13

بهداشت حرفه ای

 

2

34

-

34

-

14

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

 

2

34

-

34

-

15

بهداشت روانی و اعتیاد

 

2

34

-

34

-

16

تغذیه کاربردی

 

2

26

17

34

-

17

بهداشت مادران و کودکان

 

2

34

-

34

-

18

بهداشت باروری

 

1

17

-

17

-

19

اصول برنامه ریزی بهداشتی

 

2

34

-

34

14

20

آموزش بهداشت و ارتباطات

 

2

34

-

34

-

21

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

 

1

17

-

17

-

22

پاتولوزی جغرافیایی ایران (معرفی بیماریهای شایع)

 

1

17

-

17

-

23

روش تحقیق در علوم بهداشتی

 

2

26

17

34

03و04

24

زبان تخصصی

 

2

34

-

34

-

25

بهداشت مواد غذایی

 

2

34

-

34

-

26

اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه درشرایط اضطراری

 

1

17

-

17

-

جمع

33

 

 

 

 

د) جدول کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی :

31

کار آموزی در عرصه

 

12

-

612

612

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/05/10
تعداد بازدید: 12612
Powered by DorsaPortal