۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
تحویل دانشنامه و ریز نمرات

 

دريافت مدارك لازم از دانش آموخته جهت صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي

بررسي مدارك ارائه شده و مطابقت آنها با تعهدات دانش آموخته

بازنگري پرونده از نظر تكميل بودن مدارك

ارائه پيش نويس دانشنامه به خطاط جهت خوشنويسي

مطابقت دانشنامه خطاطي شده به مشخصات و درج مهر برظهر آن

تحويل دانشنامه به دبيرخانه جهت ارسال به دفتر رياست دانشكده مربوطه جهت امضاء

بازگشت دانشنامه از دانشكده و ارسال آن به دفتر رياست جهت امضاء نهايي

ارائه پيش نويس مجوز تحويل مدارك تحصيلي به دانشجوجهت ارائه به واحد تحريرات

مطابقت مجوز تايپ شده با پيش نويس و تحويل آن به دفتر معاونت آموزشي جهت امضاء

ارسال مجوز تحويل مدارك به دبيرخانه جهت صدور و ارسال به دفتر مدير كل آموزش جهت دستور اقدام

ارائه مجوز تحويل مدارك تحصيلي توسط دانش آموخته به اداره دانش آموختگان

دريافت حق التمبر مالياتي از دانش آموخته و الصاق تمبر بر ظهر دانشنامه

تهيه كپي دانشنامه و ريز نمرات جهت ضبط در پرونده

ثبت مشخصات دانشنامه در دفتر ثبت و اخذ رسيد از ذينفع

تحويل اصل دانشنامه + ريز نمرات و مدارك متوسطه به دانش آموخته

تاریخ به روز رسانی: 1398/01/24
تعداد بازدید: 3435
Powered by DorsaPortal