دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۷/۱۲
دسترسی به کتابخانه الکترونیک کتب فارسی

ردیف

نام راهنما

دریافت فایل

 

بیماریهای غیر واگیر

 

1

پزشک و دیابت

دریافت

2

برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

دریافت

3

برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید

دریافت

4

بهورز و دیابت

دریافت

5

کارشناس تغذیه و دیابت

دریافت

6

استانداردهای رژیم درمانی در برنامه کنترل فنیل کتونوری

دریافت

7

برنامه ملی جامعه ایمن

دریافت

8

برنامه پیشگیری و کنترل فنیل کتونوری

دریافت

9

تشخیص ناقلین و قبل از تولد بیماری

دریافت

10

تشخیص آزمایشگاهی در برنامه کنترل فنیل کتونوری

دریافت

11

استانداردهای بالینی کنترل فنیل کتونوری

دریافت

12

کاردان آزمایشگاه و دیابت

دریافت

13

کاردان و دیابت

دریافت

14

پرستار و دیابت

دریافت

15

راهنمای ملی بیماری مزمن انسدادی ریه

دریافت

16

راهنمای ملی آسم

دریافت

17

راهنمای پیشگیری و کنترل آسم- عموم جامعه

دریافت

18

راهنمای پیشگیری و کنترل آسم- بیمار و خانواده

دریافت

 

بیماریهای غیر واگیر

 

19

پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب مالت

دریافت

20

راهنمای آموزشی مالاریا

دریافت

21

تلاش نهایی برای حذف جذام به عنوان یک مشکل بهداشتی

دریافت

22

حذف مالاریا در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی

دریافت

23

پیشگیری از مقاومت ناقلین و آفات به حشره کشها

دریافت

24

دستورالعمل مراقبت آیدس

دریافت

25

راهنمای کشوری مراقبت بیماری تب های راجعه

دریافت

26

برنامه و راهنمای ایمن سازی

دریافت

27

راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت ب

دریافت

28

راهنمای درمان و تشخیص بروسلوز

دریافت

29

راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی

دریافت

30

راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی

دریافت

31

دستورالعمل مراقبت مننژیت

دریافت

32

راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری

دریافت

33

راهنمای کشوری مبارزه با بیماری هاری

دریافت

34

راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو

دریافت

35

دستورالعمل کشوری کنترل بیماری دنگ

دریافت

36

راهنمای مراقبت از بیمااری سیاه سرفه

دریافت

37

دستورالعمل کشوری لیشمانیوز احشایی

دریافت

38

راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز

دریافت

39

اقدامات بهداشتی مهم در کنترل بروسلوز

دریافت

40

راهنمای بیماری مشمشه

دریافت

41

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

دریافت

42

راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیازیس

دریافت

43

راهنمای استفاده از سدیم استیبوگلوکونات

دریافت

44

راهنمای مراقبت تب خرگوشی (تولارمی) در انسان

دریافت

45

راهنمای حذف جذام به عنوان یک مشکل بهداشتی

دریافت

46

راهنمای استفاده از داروی خوراکی میلتفوسین

دریافت

 

سلامت خانواده،جمعیت و مدارس

 

47

پیشگیری از رفتارهای پر خطر

دریافت

48

تغذیه و رژیم غذایی در نوجوانان و جوانان

دریافت

49

سلامت جسمانی در نوجوانان وجوانان

دریافت

50

فعالیت ها و بازی هایی برای ارتقاء تکامل کودک

دریافت

51

درسنامه مراقبت های حیاتی و احیای پیشرفته کودکان

دریافت

52

ایمنی در طبیعت

دریافت

53

ایمنی در آتش

دریافت

54

ایمنی در خیابان

دریافت

55

ایمنی کودکان

دریافت

 

مدیریت شبکه ها

 

56

راهنمای ملی سلامت خانواده

دریافت

57

شاخص های رایج بهداشتی

دریافت

58

شبکه بهداشت و درمان شهرستان

دریافت

59

برنامه ریزی استراتژیک در مراقبت های بهداشتی

دریافت

60

مجموعه درسی تربیت بهورز 1

دریافت

61

اصلاحات نظام سلامت

دریافت

62

مجموعه درسی تربیت بهورز 3

دریافت

63

شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی در ایران

دریافت

64

توسعه بهداشت در ایران

دریافت

65

بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه

دریافت

66

پایش عملکرد پزشک خانواده

دریافت

67

اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

دریافت

68

سیمای سلامت و جمعیت در ایران 1389

دریافت

69

آئین نامه نظام ارجاع و پزشک خانواده

دریافت

70

طراحی نظام ارجاع و پزشک خانواده

دریافت

71

از آموزش سلامت تا سلامت

دریافت

72

مدیریت برنامه های تندرستی

دریافت

73

سیمای سلامت روستانشینان ایران

دریافت

74

روش آموزش رابطین بهداشت

دریافت

75

سیمای جمعیت و سلامت در ایران 1379

دریافت

 

مدیریت و کاهش خطر بلایا

 

76

راهنمای مدیریت مبتنی بر نتایج

دریافت

77

برنامه ملی پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت ها

دریافت

78

گزارش آمادگی خانوار های ایرانی برای بلایا سال 1394

دریافت

79

نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت ایران

دریافت

80

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

دریافت

81

گزارش ارزیابی ایمنی و خطر مراکز بهداشتی برای بلایا

دریافت

82

نقشه راه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت

دریافت

83

ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

دریافت

84

واژه شناسی کاهش خطر بلایا

دریافت

 

سلامت محیط و کار

 

85

برنامه نهایی قلیان

دریافت

86

حقایقی در مورد مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن

دریافت

87

خانواده و جامعه عاری از دخانیات با خودمراقبتی

دریافت

88

نمونه ازمایشات

دریافت

89

دخانیات تهدیدی برای نو جونان وجوانان

دریافت

90

نقش زنان در کنترل دخانیات

دریافت

91

رهایی از دخانیات با خود مراقبتی

دریافت

92

دوری از دخانیات با خود مراقبتی

دریافت

93

جوانان ونوجوانان هدف اصلی صنایع دخانی

دریافت

94

دخانیات تهدیدی برای زنان ودختران

دریافت

95

مالیات دخانیات راهکار موثر درکاهش مرگ وبیماری

دریافت

96

کتاب کلیات بهداشت محیط

دریافت

97

سیاست نامه تأمین سلامت کارکنان دولت

دریافت

98

دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

دریافت

99

آیین نامه نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

دریافت

100

دستورالعمل شرایط انبار های مواد شیمیایی و سموم

دریافت

101

آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

دریافت

102

آیین نامه بهداشت محیط

دریافت

103

آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار

دریافت

104

دستورالعمل بازرسی بهداشت کار

دریافت

105

بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن

دریافت

106

ماده 5 قانون مدیریت پسماند

دریافت

107

دستورالعمل تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

دریافت

108

آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار

دریافت

109

مقررات برچسب گذاری

دریافت

110

دستورالعمل تامین سلامت کاردر کارگاه های کوچک

دریافت

111

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

دریافت

112

بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزی

دریافت

113

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

دریافت

114

آیین نامه حریم مخازن، تاسیسات و کانالهای آب

دریافت

115

دستورالعمل شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای

دریافت

116

آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

دریافت

117

استانداردهای ملی پیوست سلامت

دریافت

118

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دریافت

119

دستورالعمل تشکیل کمیته سموم و مواد شیمیایی

دریافت

120

دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی

دریافت

121

آیین نامه اجرایی قانون کنترل و مبارزه با دخانیات

دریافت

122

آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها

دریافت

123

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

دریافت

124

آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی و ..

دریافت

125

دستورالعمل بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی

دریافت

126

آیین نامه مقررات بهداشتی روستا مهد

دریافت

127

چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم

دریافت

128

آئین نامه اجرائی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

دریافت

129

دستورالعمل تولید و عرضه فرآورده های لبنی

دریافت

 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

130

دستورالعمل برنامه "پزشک خانواده و نظام ارجاع"

دریافت

131

راهنمای بالینی خدمات به مصدومان گاز کلر

دریافت

 

مقالات

دریافت

132

مرگ زنان 30 تا 70 سال و علل آن در کشور در سال 1390

دریافت

133

مرگ زود هنگام در زنان و سیاست های جمعیتی

دریافت

135

ریشه کنی جهانی فلج اطفال در سال 2018

دریافت

136

تاثیر شهر نشینی بر ایمنی کودک

دریافت

تاریخ به روز رسانی: 1399/08/27
تعداد بازدید: 597
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1401/07/12
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal